• Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti,

  kdorkoli te vidi, te znova želi! Gorovja, planine in bistre vode,
  zelene doline povsod te krase.
  (Ansambel Avsenik)
 • Zakonske zahteve

   

  Izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in v okviru tega obdelave mešanih komunalnih odpadkov je zakonsko urejeno z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o gospodarskih javnih službah.

  Temeljni podzakonski predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in v okviru tega ravnanje s komunalnimi odpadki oziroma obdelavo mešanih komunalnih odpadkov so:

  • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15; 69/15 in 129/20). 
  • Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21). 
  • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). 
  • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18). 

   

  Pomemben dokument, ki daje težo projektu izgradnje sodobnega Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki (CRKO) na območju obstoječega odlagališča Mala Mežakla, je 13. marca 2013 sprejeti Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki. Bistveni poudarki programa so:

  Poglavje 6 »Potrebe po dodatni infrastrukturi za zbiranje in obdelavo komunalnih odpadkov«

  V okviru načrtovanih potreb po dodatni infrastrukturi (v letu 2020), je poleg načrtovanih zmogljivosti naprav, sofinanciranih preko Kohezijskega sklada, načrtovan tudi MBO Mala Mežakla.

  Poglavje 7.2. »Lokacijska merila za center za ravnanje s komunalnimi odpadki«

  Zaradi gospodarnejšega ali učinkovitejšega zagotavljanja javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, zaradi ekonomične porabe javnih sredstev, prostorskih ali logističnih razlogov, se predvideva, da se za več občin skupaj zagotovi en center za ravnanje s komunalnimi odpadki. Centri morajo biti umeščeni na obstoječih komunalno opremljenih lokacijah (predvsem z javno kanalizacijo za odvajanje onesnažene padavinske odpadne vode), ki so namenjene obdelavi komunalnih odpadkov oziroma, kjer se že izvaja obdelava komunalnih odpadkov. Lokacije centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki morajo biti dostopne po obstoječi cestni infrastrukturi, ki je primerna za transport mešanih komunalnih odpadkov. Prednostno se centri za ravnanje s komunalnimi odpadki umeščajo ob obstoječih odlagališčih komunalnih odpadkov.

  Poglavje 7.6.4. »Finančna merila za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov«

  Referenčni stroški za gradnjo naprave za mehansko biološko obdelavo kapacitete 55.000 t/leto znašajo 13 mio EUR. V referenčnih stroških za naprave za mehansko biološko obdelavo so upoštevani stroški gradnje objektov za sortiranje (izločanje reciklabilnih in gorljivih frakcij), stroški gradnje objektov aerobne obdelave, stroški nabave in vgradnje opreme za sortiranje in mehansko obdelavo ter stroški nabave in vgradnje opreme za aerobno obdelavo.

  Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki  

  Novice in obvestila
  2. feb 2022
  >>več…
  30. avg 2019
  Gasilska vaja v CRO MM.
  >>več…
  30. avg 2019
  Predčasno smo zbalirali vso začasno skladiščeno lahko frakcijo.
  >>več…